Esinemine Tallinna Linnavolikogus

Автор: lm

Lugupeetud kolleegid!

Ma pöördun Teie poole ajendatuna keskfraktsiooni murest selle üle, kuidas saab Tallinna Linnavolikogu hakkama meile kõigile usaldatud ülesannetega. Kuidas toimib töö siin linnavolikogu saalis, millise kvaliteediga on arutelud ja töö komisjonides. Revisjonikomisjoni aseesimehena pean ma kahjuks nentima, et selles komisjonis on töö kvaliteet langenud alla kriitilise piiri.

Meie kõigi tööd reguleerib linna põhiseadus, täpsemalt öeldes Tallinna põhimäärus. Just selle põhimääruse 32 paragrahvis sätestatakse revisjonikomisjoni õigused ja eesmärgid. Ma tsiteerin „Revisjonikomisjonil on õigus: kontrollida ja hinnata linnavalitsuse, linnavalitsuse ametiasutuste ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste või linna valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning linna vara kasutamise sihipärasust.

Kahjuks ei ole aga revisjonikomisjoni juht, kolleeg Hanno Matto suutnud oma ülesannete kõrgusel olla. Kõige ilmekamaks näiteks selle juures on viimased revisjonikomisjoni istungid, mil oleme käsitlenud Ühistupanga Asutamise Sihtasutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse revisjoniakti. Seda akti ei saanud menetleda, sest selle koostamisel rikuti Tallinna linnavolikogu poolt kehtestatud revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise korda. Hanno Matto heakskiidul oli see muudetud poliitiliseks dokumendiks, opositsioonisaadikute pahameele väljenduseks Tallinna Linnavalitsuse korrektse ja seadusega kooskõlas oleva tegevuse suhtes. Kontrollijad ei peaks aktis tegema poliitilisi avaldusi. Revisjonikomisjon peab hindama asjade seaduslikkust.

Teatavasti on Tallinna ringkonnakohus teinud Eesti Ühistupanga jaoks positiivse otsuse, ja sellega on lahendatud panga äriregistrisse kandmine. Ma ei hakka siinkohal pikalt rääkima Euroopast tulnud seisukohast, mis kinnitas, et kogu Euroopa Liidu majanduse elavdamise jaoks on ülimalt oluline kohalikel omavalitsustel sekkuda pangandusse, ja seda ühistulise pangandustegevuse näol.

Murelikuks teeb veel nii mõnigi aspekt. Hiljuti toimus Kristiine halduskogu istung, kus kutsuti tagasi senine esimees ja valiti uus. Hiljem selgus, et tehtud protseduuride käigus on mindud vastuollu Tallinna põhimäärusega. Nimelt ei luba Tallinna põhimäärus halduskogus umbusaldust esitada ja hääletada samal istungil. Kristiines aga sotside eestvedamisel ja jõumeetodit kasutades just nii tehti

Mida tegi selle kahtluse esinemisel Linnavolikogu revisjonikomisjoni juht Hanno Matto? Ta süüdistas avalikult, ma tsiteerin: „Keskerakond ei suuda leppida Kristiine halduskogu kaotusega 7:9 ning püüab leiutada paragrahve, et tühistada enda kaotus. Kuigi Keskerakonna kaotus on ilmselge, püüab erakond põhjendamatult hääletust tühistada.“ Jah, kahjuks räägib nii meie revisjonikomisjoni juht, kes peaks olema Tallinna põhimääruse eest seisja, asjade seaduslikkuse kontrollija. Kahtluse kontrollimise asemel kirjutatakse kiirelt pressiteade, et meedia vahendusel linna juhtivat Keskerakonda laimata. Sellest on kahju.

Austatud kolleegid, Keskerakonna fraktsiooni nimel esitan linnavolikogule eelnõu revisjonikomisjoni esimehe Hanno Matto umbusaldamiseks. Revisjonikomisjoni töö politiseerimise katsed, tahtlik väärinformatsiooni levitamine, suutmatus komisjonis normaalset tööõhkkonda tagada – kõik see ei jäta kahjuks teist võimalust.

Revisjonikomisjon on moodustatud selleks, et kontrollida linnavõimu tegevust, mitte aga korraldada poliitilist tsirkust. Tänan tähelepanu eest!

Leonid Mihhailov